Home  /  Info / podaci  /  O Led tehnologiji

Zbrinjavanje EE otpada

Pravilnikom o gospodarenju električkim i elektroničkim uređajima i opremom (NN. 74/07) uspostavljen je sustav odvojenog skupljanja električnog i elektroničkog otpada radi njegove uporabe i zbrinjavanja, zaštite okoliša i zdravlja ljudi.
Prema navedenom Pravilniku, električki i elektronički (EE) otpad je:
a) otpadna električna i elektronička oprema koja uključuje sklopove i sastavne dijelove koji nastaju u gospodarstvu (industriji, obrtu i slično);
b) otpadna električna i elektronička oprema nastala u kućanstvima ili u proizvodnim i /ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz kućanstva.
Električna i elektronička oprema i uređaji (EE oprema) predstavlja sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima kao i oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskog polja i namijenjena je korištenju pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju i ne uključuje ambalažu.

Prema članku 12. Pravilnika o gospodarenju električkim i elektroničkim uređajima i opremom (NN. 74/07):
(1) Posjednik mora EE otpad odvajati od komunalnog i ostalih vrsta otpada.
(2) Skupljanje i prijevoz EE otpada od posjednika mora se obavljati na način da se omogući ponovna uporaba, rastavljanje i oporaba, uključujući i recikliranje EE otpada.
(3) EE otpad koji se predaje skupljaču mora biti u stanju iz kojeg je vidljivo da nije prethodno rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti. Takvim otpadom smatraju se i prethodno nerastavljeni dijelovi opreme koja se sastoji od više cjelina (ekrani kompjutora, elektromotori crpki ili kompresora i sl.)
...
(6) Skupljanje i prijevoz EE otpada obavlja se bez naplate. Gdje je posjednik pravna ili fizička osoba koja posjeduje EE otpad ili čijom registriranom djelatnošću stalno ili povremeno nastaje EE otpad, te fizička osoba koja posjeduje EE otpad nastao vlastitom uporabom EE opreme u kućanstvu.
Navedenim Pravilnikom, te Europskom Direktivom 2002/96/EC o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE) određeno je da se EE otpad skuplja i odlaže odvojeno od ostalog otpada sa namjerom da se reciklira. Oznaka za označavanje odvojenog skupljanja EE otpada sastoji se od prekriženog spremnika za skupljanje otpada s kotačima.

 

Za sigurnost pošiljke, LED display-i pakirani su u kartonsku ambalažu ili omotani pvc folijom, znači izrađeni su od materijala koji nisu štetni okolišu. Nakon uspješne instalacije proizvoda, trebali biste pakiranje dati u postupak recikliranja. Pakirna ambalaža koje se više neće upotrebljavati mora biti zbrinuta od strane ovlaštenog koncesionara za zbrinjavanje otpada. Pakiranja su izrađena od materijala koji ne štete okolišu i mogu se upotrijebiti kao sekundarni materijal.
Oprema, uključujući dodatke, aluminijska kućišta i sl. su iz materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti. Za informacije o organiziranju recikliranja, uključujući i recikliranje stare opreme, kontaktirajte Vašeg koncesionara za prikupljanje otpada, mjesno odlagalište otpada.

Odvoz EE otpada omogućen je:
- pozivom na besplatni telefon 0800 444 110 (od 8-16 sati)
- preko SMS-a na broj 098 444 110
- unosom naloga na web stranici:   www.eeotpad.com